Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pilter Consult Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a http://www.pilterconsult.com név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési

tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a

Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő:

• Az adatok kezelője:

Pilter Consult Kft.

• Székhelye: 2120 Dunakeszi, Kismarton u. 42.

• Cégjegyzékszáma: 13-09-224555

• Képviseli: Dr. Pilter József Zoltán

• E-mail címe: pilterzoltan@pz-consult.com

• Telefonszáma: +36 30 343 8982

A kezelt adatok köre

Kapcsolatfelvétel

A Weboldalon elérhető „Kapcsolat”, valamint az „Ajánlatkérés” menüponton keresztül a Felhasználónak lehetősége van megadni

adatait annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül, illetve az Adatkezelő által nyújtott

szolgáltatással, illetve a Weboldal működésével kapcsolatban felmerülő kérdésben felvegye a

kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).

A „Kapcsolat” menüponton keresztül a következő személyes adat megadására van lehetőség

• Név*,

• e-mail cím*,

• Telefonszám*,

• üzenet tárgya,

• üzenet tartalma.

Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján kapcsolatfelvétel és

kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő, azt igénybe vevő

Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek

kezelése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Kapcsolatfelvétel során

megvalósuló adatkezelések esetében az adatkezelés céljának fennállása alatt, de legfeljebb a

kapcsolat felvételének Felhasználó általi kezdeményezésétől számítva 30 napig kezeli az Adatkezelő

az adatokat, illetve addig, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza

személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a jelen pontban

megjelölt határidő elteltével, továbbá a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Kapcsolatfelvétel során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a

jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen

tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját e-mail címüket adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogszabály alapján a Felhasználó az pilterzoltan@pz-consult.com email-címen érvényesítheti az Őt

megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között – :

• kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a

rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

• kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban:

helyesbítéshez való jog),

• kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az

adatkezelés korlátozásához való jog),

• kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az

irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: Budapest, Falk Miksa

u. 9-11, 1055.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu )

• bíróságnál.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát

arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján

továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne

hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt

adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik,

az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,

illetve semmisüljenek meg.

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt,

továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes

kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését,

megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen

megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi

incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és

szabadságaira nézve.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és

a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

Pilter Consult Kft.

Adatkezelő